مدیریت هزینه پروژه (Project cost management)

فرآیند تخمین هزینه، بودجه بندی و کنترل هزینه به منظور تکمیل پروژه با بودجه تایید شده

مراحل مدیریت هزینه پروژه (Project cost management) شامل موارد ذیل می باشد:

1-  تخمین هزینه ها (Estimate Costs): فرایند توسعه تخمین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل فعالیت های پروژه

2-  تعیین بودجه (Determine Budget): فرایند جمع زدن هزینه های تخمین زده شده برای فعالیت ها یا بسته های کاری جهت ایجاد خط مبنای هزینه ای

3-  کنترل هزینه ها (Control Costs): فرایند نظارت بر وضعیت پروژه جهت به روز رسانی بودجه و مدیریت تغییرات در خط مبنای هزینه

منبع: استاندارد PMBOK 2008

/ 0 نظر / 38 بازدید