انجام پرو‍ژه ها به صورت E+P+C

در این نوع  پروژه ها به عکس پروژه های EPC، تمامی کارهای پروژه به یک شرکت EPC کار واگذار نمی شود بلکه کارهای پروژه به شرکت های مختلف در فازهای مهندسی (Engineering)، تدارکات (Procurement)و نصب و اجرا (Construction) واگذار می شود. در این نوع پروژه ها حفظ هماهنگی و یکپارچگی ارکان پروژه بسیار مهم و حیاتی است. برای مثال هنگام برگزاری مناقصه جهت انتخاب یک پیمانکار اجرایی بایستی نقشه های اجرایی لازم جهت اجرای محدوده قراردادی وی را با کمک شرکت مشاور طراح مشخص کرد و بر اساس تاریخ هایی که مشاور قادر به تولید نقشه های اجرایی خواهد بود، جبهه کاری برای پیمانکار اجرایی باز خواهد شد و این مبنایی برای زمانبندی قراردادی پیمانکار اجرایی خواهد شد. همچنین پس از اخذ اطلاعات سازندگان تجهیزات ادامه فاز طراحی توسط مشاور طراح میسر خواهد بود.

/ 1 نظر / 40 بازدید
علیرضا

متشکر از مطالب ارزنده.