صورت وضعیت (Invoice)

سندی است که طی آن به طور رسمی، پیمانکاران پروژه میزان پیشرفت پروژه و میزان مبلغ درخواستی در ازای آن را از کارفرما اعلام می نمایند. این سند معمولا به شکل فرم بوده و می تواند ستون های زیر را شامل شود:

  • دوره صورت وضعیت
  • میزان پیش پرداخت
  • تاریخ ارسال صورت وضعیت
  • میزان پیشرفت پروژه
  • مبلغ دوره ای درخواستی (از سوی پیمانکار)
  • مبلغ تجمعی درخواستی (از سوی پیمانکار)
  • مبلغ تایید شده تا کنون (از سوی کارفرما)
  • مبلغ پرداخت شده تا کنون (از سوی کارفرما)
/ 0 نظر / 39 بازدید