ترنسمیتال (Transmittal)

برگه ای معمولا دارای فرمت جدولی است که حاوی اطلاعاتی کلی از مدارک ارسالی از سوی پیمانکار یا مشاور طراح به کارفرما می باشد. معمولا اطلاعاتی زیر در آن اشاره می شود:

  •       شماره و تاریخ ترنسمیتال
  •       نام مدرک
  •       کد مدرک
  •       تعداد نسخ مدرک
  •       شماره نسخه مدرک
  •       نوع مدرک
  •       وضعیت مدرک (برای اظهار نظر، تائید شده و ...)
  •       تهیه کننده و تائید کننده مدرک
  •       افراد یا بخش های گیرنده مدرک
/ 0 نظر / 656 بازدید