انواع پروژه

پروژه ها به سه گروه قطعی، احتمالی و فازی تقسیم می شوند. پروژه های قطعی دارای شرایط قطعی در تمامی مشخصات و پارامترها از قبیل هزینه، زمان، منبع و ...می باشند. پروژه های احتمالی دارای پارامترها یا مشخصات احتمالی هستند. در این گونه پروژه ها برخی یا تمامی پارامترها متغیر و دارای توزیع احتمالی می باشند. پروژه های فازی دارای پارامترهای فازی بوده و از روابط فازی تبعیت می نمایند. مدیریت پروژه های فازی و احتمالی دارای پیچیدگی های بالا بوده ولیکن با شرایط پروژه ها -که نا مشخص بودن می باشد.- منطبق تر می باشند. یافتن مسیرهای بحرانی در شرایط احتمال و فازی دشوار می باشد. با این وجود اغلب نرم افزار ها بر اساس شرایط قطعی کار می کنند.

/ 0 نظر / 84 بازدید