انتخاب پیمانکاران شایسته حلقه مفقود شده مدیریت پروژه در ایران

انتخاب پیمانکاران شایسته حلقه مفقود شده در ایران

با نگاهی به روند انتخاب پیمانکاران در ایران به یکی از علل ریشه ای شکست پروژه ها پی می بریم. متاسفانه اغلب پیمانکاران در زمانی کوتاه -بعضا کمتر از یک هفته- اسناد مناقصه را تکمیل و پیشنهاد فنی و قیمت را به همراه برنامه اجرای پروژه که نهایتا به یک زمانبندی کلان و یک نمودار S ختم می شود، برای برگزارکننده مناقصه ارسال می کنند. دقت در این موضوع نشان می دهد که:

در ابتدای پروژه، برای برنامه آن، چقدر زمان صرف شده؟ با این برنامه، به کجا می توان رسید؟ پیروزی یا شکست؟

در مرحله ارزیابی پیشنهاد پیمانکار به پیمانکار با کمترین زمان و قیمت پیشنهادی بیشترین امتیاز را می دهند. جالب است که این کار، بدون داشتن درجه اطمینان قابل قبولی از صحت و دقت این اسناد و توانایی پیمانکار در اجرایی کردن این برنامه انجام می شود.

در ضمن معیارها چیست؟ تنها زمان و هزینه و پیشنهاد فنی؟

نکته قابل توجه این است که ما به این ضرب المثل ایرانی اعتقاد نداریم: "خشت اول گر نهند معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج"

خوب ما که در پروژه ها خشت اول را این گونه قرار می دهیم چه انتظاری از ادامه مسیر و دستیابی به اهداف آن داریم؟

/ 0 نظر / 32 بازدید