موارد موثر بر زمانبندی فعالیت ها و منابع پروژه ها

 • تاریخ شروع پروژه
 • تقویم استاندارد پروژه
 • تعداد و نوع فعالیت ها
 • مدت زمان فعالیت ها
 • تعداد و نوع وابستگی بین فعالیت ها
 • میزان تاخیر (Lag) بین فعالیت ها
 • شکسته شدن (Split) یا انجام پیوسته فعالیت ها
 • تقویم تخصیص داده شده به فعالیت ها و تنظیمات آن
 • منابع تخصیص داده شده به فعالیت ها و تقویم آنها
 • تسطیح منابع و تنظیمات آن
 • محدودیت های زمانی تخصیص داده شده به فعالیت ها
 • نحوه به روز رسانی فعالیت ها و منابع تخصیص داده شده به فعالیت ها
/ 0 نظر / 18 بازدید