کد فعالیت ها یا منابع

کد فعالیت ها یا منابع برای دسته بندی آنها به منظور گزارش گیری و تحلیل استفاده می شود. به عنوان مثال می توان به موارد زیر در مورد کد فعالیت ها یا منابع اشاره کرد:

  •       مکان اجرای فعالیت ها
  •       مسئول اجرای فعالیت ها
  •       ریسک اجرای فعالیت ها
  •       نوع منابع پروژه
  •       سطح مهارت منابع
  •       گروه کاری منابع
/ 0 نظر / 38 بازدید