ساختار شکست کار (WBS)

کلمه WBS مخفف Work Breakdown Structure می باشد. WBS روشی جهت تقسیم گام به گام پروژه به اقلام قابل تحویل (اقلام قابل تحویل: اقلامی که در قالب پروژه می بایست تحویل کارفرما یا مشتری شوند.) می باشد. استفاده از این روش محاسن زیر را ایجاد می نماید:

  • همزبانی بین ذینفعان پروژه
  • به حداقل رساندن از قلم انداختن یا تکرار برخی از اقلام قابل تحویل
  • برنامه ریزی و کنترل آسان تر و دقیق تر پروژه
  • تقسیم کار مناسب تر

روش ترسیم WBS برای پروژه های مختلف، می تواند متفاوت باشد.

ترسیم WBS:

WBS ساختاری مشابه چارت سازمانی دارد که در اولین باکس نام پروژه را درج کرده و سطح به سطح پروژه را خرد کرده تا با اقلام قابل مدیریت برسد. تعداد سطوح یا میزان خرد کردن پروژه در این روش تا جایی است که نیاز به مدیریت پروژه می باشد. باکس اول در این روش به باکس های دیگر در سطوح پایین تر تقسیم می شود. معیار تقسیم کردن هر قلم ازWBS می تواند از سطحی به سطح دیگر متفاوت باشد. در ذیل مثالی از WBS آورده شده است:

1-کارخانه قطعه سازی

1-1-ساختمان ها

1-1-1- ساختمان اداری

2-1-1- ساختمان تولیدی

3-1-1- انبار

1-3-1-1- انبار مواد اولیه

2-3-1-1- انبار قطعات یدکی

3-3-1-1- انبار محصول

4-1-1- رستوران

5-1-1- مسجد

6-1-1- سالن ورزش

2-1- ماشین آلات و تجهیزات

1-2-1- ماشین آلات تولیدی

2-2-1- ماشین آلات و تجهیزات کمک تولیدی

3-2-1- ماشین آلات و تجهیزات اداری

3-1- تاسیسات

1-3-1- تاسیسات آب

2-3-1- تاسیسات برق

3-3-1- تاسیسات سوخت

4-3-1- تاسیسات تهویه مطبوع

4-1- محوطه

 

/ 0 نظر / 447 بازدید