گزارش های کنترل پروژه

در فاز اجرای پروژه به منظور کنترل روند اجرای کارها گزارشات کنترل پروزه تهیه می گردد و این گزارشات بین ذینفعان توزیع می شود که البته این کار بر اساس برنامه مدیریت ارتباطات پروژه صورت می گیرد.

انواع گزارشات بر اساس نوع داده های آن:

 • گزارشات محدوده
 • گزارشات زمانی
 • گزارشات هزینه ای
 • گزارشات ریسک
 • گزارشات کیفی
 • ....

از منظری دیگر گزارشات کنترل پروژه به گروه های ذیل تقسیم می شود:

 • گزارش های روزانه - Dailty Report
 • گزارش های هفتگی - Weekly Report
 • گزارش های دو هفتگی - Biweekly
 • گزارش های ماهانه - Monthly Report
 • گزارش های فصلی- Trimonthly Report 
 •  گزارش های سالانه - Yearly Report

حال آنکه گزاشات کنترل پروژه ممکن است به صورت روزانه و زمانی یا هفتگی و هزینه ای و ... باشد.

البته فرمت و نوع داده های گزارشات بسیار مقوله مهمی است که در مجالی در موردش صحبت خواهم کرد.

/ 0 نظر / 180 بازدید