رابطه Change و Claim چیست؟

Change: هر گونه تغییر در برنامه پروژه Change می باشد. این تغییر می تواند متوجه اهداف پروژه، برنامه های فرعی پروژه، دستورالعمل ها یا خط مبناها باشد. تغییر می تواند منشا داخلی (درون سازمانی) یا خارجی (مانند کارفرما یا محیط پروژه) داشته باشد. برای مثال ممکن است کارفرما درخواست تغییر نوع ماشین آلات قراردادی را بدهد یا درخواست تغییر استاندارد کیفی را بدهد. این موارد هر دو می تواند Change باشد.

Claim: در صورت وجود اختلاف بر سر درخواست تغییر کارفرما پیمانکار می تواند ادعای خود را به صورت حقوقی طرح کند که معمولا از آن به Claim یاد می شود.

در برخی از سازمان ها واحدی برای مدیریت ادعاها (Claim Management) وجود دارد.

/ 0 نظر / 90 بازدید