ارتباط میان مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

طرح یا برنامه (Program Management)، گروهی از پروژه های مرتبط  که به منظور حصول سود بطور هماهنگ مدیریت می شود که در صورت مدیریت مجزا این سود حاصل نمی شود. طرح ها ممکن است شامل کارهای مرتبطی باشند که خارج از محدوده هر یک از پروژه های طرح بطور مجزا می باشد. مثالی از طرح می تواند طرح مدل جدید اتوموبیل باشد که شامل پروژه های طراحی و ارتقاء اجزا اصلی (مثل: موتور، انتقال قدرت، داخلی و خارجی) باشد. یک طرح ممکن است شامل چندین عمل تکراری باشد.

سبد پروژه یا پورتفولیو (Portfolio Management)، مجموعه ای از پروژه ها یا طرح ها  و سایر کارها که به منظور مدیریت کاراتر در یک گروه طبقه بندی می شوند. ممکن است طرح ها یا پروژه ها در یک سبد پروژه بطور مستقیم به یکدیگر وابسته نباشد. برای مثال شرکتی هدفش حداکثر سازی نرخ بازگشت سرمایه است. سبد پروژه ای شامل ترکیب پروژه هایی در زمینه های نفت، گاز، آب، برق، راه، راه آهن و فرودگاه تعریف می شود. پروژه های مرتبط با هم در یک طرح تعریف می شوند. برای مثال تمامی پروژه های برق در طرح برق قرار می گیرند. مدیرت سبد پروژه ها به تنظیم استراتژی سازمانی ، اولویت بندی منابع در طرح ها و پروژه ها می پردازد.

منبع: استاندارد PMBOK 2008

/ 0 نظر / 78 بازدید