طوفان ذهنی

طوفان ذهنی روشی است برای تولید ایده های جدید

روش کار بدین صورت می باشد که در جلسه ای افراد در مورد یک موضوع طرح شده توسط دبیر جلسه به اظهار نظر می پردازند. برای مثال دبیر جلسه در مورد ریسک های فنی موجود در پروژه یا در مورد منابع لازم جهت اجرای کارها سئوال می کند. دبیر جلسه می تواند نظرات را دسته بندی و بر اساس تعداد رتبه بندی نماید.

 از ایراداتی که به این روش گرفته می شود این است که در صورت وجود رئیس و مرئوس در جلسه، مرئوس به خود سانسوری و تائید نظرات رئیس خود دچار می شود.

تعداد نفرات شرکت کننده در جلسه بهتر است بین 10 تا 15 نفر باشند.

/ 0 نظر / 44 بازدید