مایلستون یا رویداد (Milestone)

مایلستون ها وقایع پروژه می باشند. معمولا وقایع مهم پروژه را در برنامه پروژه نشان می دهند و آنرا در حین طول پروژه کنترل می کنند. از جمله مایلستون های مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحویل زمین

اخذ پیش پرداخت

اخذ اطلاعات پایه پروژه

رسیدن اجناس به گمرک

اتمام تحویل موقت

معمولا مایلستون ها مدت زمان برابر یا صفر دارند. با این حال برخی از نرم افزارهای برنامه ریزی پروژه، مایلستون با مدت بزرگتر از صفر را نیز شامل می شوند. در این صورت این بازه شامل وقایع مهمی از پروژه است.

/ 0 نظر / 1508 بازدید