حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

  • مدیریت یکپارچگی (Integration Management)
  • مدیریت محدوده (Scope Management)
  • مدیریت زمان (Time Management)
  • مدیریت هزینه (Cost Management)
  • مدیریت کیفیت (Quality Management)
  • مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)
  • مدیریت ارتباطات (Communication Management)
  • مدیریت ریسک (Risk Management)
  • مدیریت تدارکات (Procurement Management)

 

/ 0 نظر / 43 بازدید