برنامه ریزی


+ خدمات مشاوره

خدمات مشاوره سیستم مدیریت پروژه

 

مدیریت کارای پروژه ها با توجه به پیچیدگی، ابعاد و تنوع پروژه ها و نیز محدودیت های مختلف حاکم بر فضای پرو‍ژه ها مستلزم استفاده از سیستم مدیریت پروژه مناسب می باشد. در این راستا شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان از طریق به اشتراک گذاری دانش، تخصص و تجربه کارشناسان خود، اقدام به ارائه خدمات مشاوره، طراحی و بهبود سیستم مدیریت پروژه به صورت کاربردی، بر اساس استاندارد مدیریت پروژه آمریکا (PMBOK) و متناسب با شرایط سازمان ها و شرکت ها نموده است. این خدمات موارد زیر را شامل می شود:

  •    خدمات مشاوره کارشناسی: از این طریق سازمان ها و شرکت ها از مشاوره کارشناسان شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان در راستای طراحی یا بهبود سیستم مدیریت پروژه هایشان استفاده می نمایند.
  •    خدمات ارزیابی سازمان ها و شرکت ها: از این طریق سازمان ها و شرکت ها از لحاظ نحوه مدیریت پروژه هایشان، توسط کارشناسان شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت و میزان بلوغ آنها در مدیریت پروژه هایشان تعیین می شود و پیشنهادات بهبود در حوزه های مختلف مدیریت پروژه به ایشان ارائه می شود.
  •     طراحی و بهبود سیستم مدیریت پروژه: این خدمت موارد مراحل زیر را شامل می شود:

1- فاز شناخت و ارزیابی: بررسی و ارزیابی شرایط موجود سازمان یا شرکت از لحاظ نحوه مدیریت پروژه هایشان

خروجی ها:

      گزارش ارزیابی وضعیت موجود سازمان یا شرکت شامل نقاط ضعف و قوت در حوزه های مختلف مدیریت پروژه

      پیشنهادات بهبود

2- فاز طراحی سیستم مدیریت پروژه: طراحی دستورالعمل ها، رویه ها و فرم های سیستم مدیریت پروژه

خروجی ها:

      دستورالعمل ها، رویه ها و فرم های سیستم مدیریت پروژه

3- فاز آموزش: برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز تیم پروژه در راستای استفاده کاراتر از سیستم مدیریت پروژه

خروجی ها:

      برگزاری دوره های آموزشی نحوه بکارگیری سیستم مدیریت پروژه

      برگزاری دوره های آموزشی نظری و کاربردی

      برگزاری دوره های آموزشی نرم افزاری

4- فاز پشتیبانی سیستم مدیریت پروژه: انجام خدمات توسعه و بهبود سیستم مدیریت پروژه بر اساس تغییرات اولویت ها و شرایط سازمانی

خروجی ها:

      اصلاح یا طراحی دستورالعمل ها، رویه ها و فرم های سیستم مدیریت پروژه

      برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت بکارگیری سیستم به روز شده مدیریت پروژه